Zgodovinski Arhiv Ptuj
Zgodovinski arhiv na Ptuju
Vičava 5 
2250 Ptuj Slovenija   
Tel: +386 (2) 787-97-30   


Čitalnica
Tel: +386 (2) 787-97-43   

Razglednica Ptuja

ROKOPISNE ZBIRKE

 

 

R-1 Urbar gospostva Ptuj, s.d. ok. 1677

R-2 Urbar gospostva Ptuj 1622

R-3 Gospostvo Zavrč in Goričak, popis meja dominikalne posesti po l. 1823

R-4 Zemljiško gospostvo Turnišče, kopialna knjiga 1650-1792

R-5 Urbar Zemljiške posesti dominikanskega samostana v Ptuju 1756

R-6 Urbar gospostva Turnišče 1753

R-7 Gradivo za sestavo urbarja mestne župnije na Ptuju 1849 – 1752

R-8 Urbar posesti meščanskega špitala na Ptuju 1756

R- 9 Urbar za Gradivo gospostva Turnišče 1733

R-10 Urbar mestne župnije Ptuj 1744

R-11 Urbar minoritskega konventa na Ptuju 1758

R-12 Gorninski urbar minoritskega konventa na Ptuju 1755

R-13 Urbar minoritskega samostana na Ptuju s.d. ok. 1740

R-14 Urbar zemljiške posesti dvorca Moškanjci 1659

R-15 Urbar zemljiške posesti dvorca sv. Marko pod Ptujem 1666

R-16 Urbar posesti Turnišče 1676

R-17 Urbar posestva Trnovec 1682

R-18 Urbar posesti dohodkov Wolfa Herbersteina 1616

R-19 Urbar gospostva Dornava 1666

R-20 Urbar zemljiške posesti in gornine v ormoško-ljutomerskih goricah 1688

R-21 Gorninski register meščanskega špitala v Ptuju 1708

R-22 Urbar za urad Ključarovci 1686

R-23 Urbar gospostva Ptuj 1597

R-24 Urbar zemljiške posesti na Spodnjem ptujskem polju ok. 1660

R- 25 Urbar zemljiške posesti na Spodnjem ptujskem polju ok. 1666

R-26  Ferdinand Raisp: Ptujska kronika II 1888- 1898

R-27 Ferdinand Raisp: Ptujska kronika I 1857-1887

R-28  Kronika dominikanskega konventa 1673

R-29  Peter Dajnko: Kronika župnije sv. Bolfenka na Kogu 1840

R-30 Vpisna knjiga meščanov mesta Ptuja 1684-1917

R-31 Kronika Ptuja 1873-1913

R-32 Ludvik Pečko: Kronika minoritskega samostana na Ptuju 1861

R-33 Kronika mestne župnije na Ptuju 1732

R-34 Kronika dominikanskega samostana na Ptuju 1696 pars II

R-35 Jurij Hauptmanič: Ptujska kronika ok. 1690

R-36 Kronika mestne ljudske šole na Ptuju 1832

R-37 Dr. Hönisch: zgodovina gospodov Ptujskih 1855

R-38 Dr. Hönisch: Zgodovina gospodov Ptujskih 1855

R-39 Zgodovina plemiške rodbine Leslie 1855 (nemška veja)

R-40 Simon Povoden: Zgodovina mesta Ptuja I 1821

R-41 Simon Povoden: Zgodovina mesta Ptuja II 1825

R-42 Simon Povoden: zgodovina župnij mariborskega okrožja 1833

R-43 M. Slekovec: Chorimagistri Petoviensis 1897

R-44 Dr. Hönisch: gradivo za zgodovino Ptuja in okolice 1858

R-45 Franz. Bar. Dienersberg: zgodovina plemiške rodbine Dienersberg 1835

R-46 Protokol trga Ptujska Gora

R-47 Ernest Fürst: evidenčna knjiga o poslovanju v letih 1825-1860

R-48 Dr. Neiss: medicinska topografija mesta in okolice 1807

R-49 Sejni zapisniki mestnega sveta kot sodne instance 1819-1820

R-50 Slovenski rokopisi 1770-1851

R-51 Lepold Sdchickelgruber: Glavna knjiga dolžnikov in upnikov 1785-1798

R-52 Lekarna pri Zlatem jelenčku; računska knjiga 1786-1801

R-53 Johann Pollak: Dnevnik vojaškega intendanta 1820-1857

R-54 Prepis rudarskega reda za nižjo Avstrijo iz leta 1805

R-55 Navodila za sestavljanje zdravil in za zatiranje bolezni ok. 1650

R-56 Rudarski red za nižjo Avstrijo iz leta 1551 in 1553

R-57 Navodila za pripravo zdravil in jedil 1683

R-58 Carl Kaplan: Molitvenik 1826

R-59 Priročnik za vojaško administracijo 1843

R-60  Simon Povoden: cerkvena zgodovina I. 1823

R-61 Popis podložnikov in njihovih kmetij zemljiškega gospostva minoritskega konventa Ptuj v Gornjem uradu v Halozah 1700

R-62 Urbar uradov glavarstva Ptuj 1500

R-63 Urbar za posest ter vinsko desetino  Hrastovec 1595

R-64 Knjiga lekarniških receptov 1859- 1879

R-65 Izplačila knjiga gospoščine Vurberg za grajsko služinčad in stalne delavce na gradu 1734

R-66 Sejni zapisniki v premoženjskih zadevah 1822-1823

R-67 Davčni register gospoščine Ptujski grad 1675

R-68 Collectanea bei dem Predigerkloster zu Pettau ok. 1440

R-69 Statut mesta Ptuja 1513

R-70 Kronika mesta Ormoža 1877–1956

R-71 Imenik ormoških čitalničarjev 1884–1983

R-72 Trg Središče 1900-1910 (Ivan Najžar)

R-73 Kronika Ptuja I 1873-1886

R-74 Kronika Ptuja II 1886-1892

R-75 Kronika Ptuja III 1893-1909

R-76 Zapisnik gospoščine Branek za trg Ljutomer 1694-1759

 
Pripravil: Damjan Lindental